Di3m Week 8 vocabulary

vroeg – early
als het ware – as it were
het avondeten – evening meal
beginnen (is begonnen) – to begin (has begun)
beslist – definitely
bovendien – moreover (what is more)
de coupe – compartment
de dame – lady
het diner – dinner
de eenpersoonskamer – single room
enig – only (single)
het hotel – hotel
lukken (is gelukt) – succeed (has succeeded)
het lukt mij – I succeed
met z’n tweeen – the two of us (you, them)
niemand – no-one
niemand anders – no-one else
onder de twee jaar – under two (years of age)
onredelijk – unreasonable
de receptionist – receptionist
serveren – to serve
de sleutel – key
het spijt mij – I am sorry
de streek – region, district
de tweepersoonskamer – double room
waar – true


achterin – at(in) the back
afhalen – to collect, to meet
de baan – job
dichtdoen (transitive) – to shut
dichtgaan (intransitive) – to shut
gastvrij – hospitable
de jaren negentig – the nineties
de kennis – friend, acquaintance
het huwelijk – marriage
instappen – to get in
meerijden – to have a lift
nergens – nowhere
opendoen (transitive) – to open
opengaan (intransitive) – to open
het portier – door of a car
de studie – studies
de studievriend – college friend
terugkomen – come back, return
zich terugtrekken – to withdraw, to retire
terugzien – to see again
de vakantie – holidays
het vliegtuig – plane
het vliegveld – airport
het voorstel – proposal
elkaar – each other, one another
het vuil – rubbish
meedoen – join (in), take part (in)
aanvaren – to run into
toevallig – accidental
ontmoeting – encounter
namelijk – namely
steeds – constantly (always)

Diminutives

The diminutives are fromed by adding a  suffix like -je

Some diminutives have a distinct meaning, which is different than the meaning of the initial form.

het brood (bread) → het broodje (bread roll)
de telefoon (phone) → het telefoontje (phone call)

All the diminutives have het as their definitive article.


Now the hard part about the diminutives: there are quite a few different suffixes to form the diminutives. Each suffix is used in a particular case. So here are the cases:


1. If a noun ends in a voiceless consonant -je is added:
het brood → het broodje
het huis → het huisje
de kop → het kopje
het stuk→ het stukje
de poes→ het poesje


2a. If a noun ends in a vowel -tje is added (a, o, u are doubled):
de koe (cow) → het koetje
de sla → het slaatje

2b. or in a diphthong:
de rij (row, queue) → het rijtje
de trui (jumper) → het truitje

2c. or when a noun ends in -l, -n or -r, preceded by a long vowel, diphthong or a weak vowel:
het paar → het paartje
de tafel → het tafeltje
de trein → het treintje


3. Short vowel + -l, -m, -n, -r or -ng results in -etje
The final consonant always doubles except in case of -ng:

bal → het balletje
de kam (comb) → het kammetje
de man → het mannetje
de ster (star) → het sterretje
de ring → het ringetje


4. -pje:

long vowel + -m: boom → boompje

diphthong + -m:  rijm → rijmpje

weak vowel + -m:  bodem → bodempje

l or r + -m:
film
 → het filmpje
arm → het armpje


5. In a nouns ends in -ing and the syllable before the last is stressed, then -kje is added and g is removed from the spelling:
de woning (flat) → het woninkje

HBN 9-12

het geschenk = het cadeau
schenken – to donate, to give
de wijsheid – wisdom (plural: wijsheden)
verzamelen – to collect, to gather
de uitgeverij – publishing house
de vormgeving – design, styling
de dwaas – fool, idiot
dwaas – foolish, stupid
verkeerd – wrong
de persoonlijkheid – personality, character
de weelde – wealth
prijs stellen op – to appreciate ( “put price on”)
gelukkig – 1. happy 2. lucky
gek – crazy
tussen – between
de daad – deed, action
vermoorden – to murder
de moord – murder
zin hebben – to feel like
het kerkhof – graveyard, church yard
het milieu – environment
bestaan – to exist
het bestaan – existence
de rol – role
vrijwel – nearly, almost (dat is vrijwel hetzelfde – that’s nearly/almost the same)
overnemen – to take over
haalbaar – feasible, achievable
denkbaar – thinkable, imaginable
afschaffen – to abolish
gij – thou (an old form of “you”)
de grondwet – constitution
het heden – present, nowadays, today
huidig – present, current
keren – to turn
afkeren – turn away
langzaam – slow (“longsome”)
de oppervlakte – surface
het ding – thing, object, matter
het genot – enjoyment, pleasure
werkelijk – real, true
de schoonheid – beauty
de kunstenaar – artist
voorbereiden – prepare, get ready
het gerecht – 1. dish 2. court (of justice)
de noedels – noodles
de rijstnoedels – rice noodles
breed – wide, broad
luid – loud
verwarren – confuse, tangle up
zuiver – pure, clear, correct
waardeloos – worthless
verwaarlozen – to neglect (not to take care of)
zelden – seldom, rarely
de fout – mistake, fault, error, flaw
de moeite – effort, trouble
het besluit – decision, conclusion
de dichter – poet
het gedicht – poem
dichten – to rhyme, to write poetry
alles prima – everything’s fine
worstelen – 1. struggle 2. wrestle
zonder – without

Het is ongeveer vijftien minuten met de bus.
ongeveer – about, around, roughly

Misschien kunnen we volgende keer bij de school afspreken?
In het weekend heb ik me een vriend afgesproken.

nabij – near, close (to)
de instuif – housewarming party
de grap – prank, joke
grappig – funny, amusing
het grappige – the funny thing (Het grappige is dat … — The funny thing is that …)


Voor de rest heb ik het weekend overleefd op thee en koffie.
overleven – survive


“Zaterdag echter werd er veel wodka gedronken op het feestje.”
“Zaterdag daarentegen werd er veel wodka gedronken op het feestje.”
echter – however
daarentegen – on the other hand


Laten we dan verder gaan met de les.
Alleen een paar nieuwe woorden.


Ik neem iets om te drinken.
Ik heb een alcoholvrij bier genomen.
Ik voel me vandaag beter.


Ik denk dat ik gewoon een verkoudheid had. TODO: check the word order, it seems to be wrong.

It’s been a while since the last post. I am a bit stuck with the 7-th unit of Di3M book. I guess I am already one week behind the schedule by now. This is no good, but I hope I’ll get back to it soon. However, in the meantime and with a help of a Dutch-speaking friend, I started reading a tiny pocket-book of quotes: “Honderd Bekende Nederlanders – hun beste quotes en wijsheden” — “A hundred well-known Dutchmen — their best quotes and wisdoms”.

The book consists of the quotes which are not too long and not related to each other:

“De kunst van te leven is thuis te zijn alsof men op reis is.”  — Godfried Bomans

 

Honderd Bekende Nederlanders - hun beste quotes en wijsheden

Honderd Bekende Nederlanders – hun beste quotes en wijsheden

Superlative forms of adjectives

Superlatives in Dutch are quite similar to English. They are formed by adding -st to an adjective:

klein → kleinst
groot → grootst
ver → verst
duur → duurst
mooi → mooist

A spelling note: as no extra syllables are added along with -st, the spelling of a word is not changed.

If an adjective already has “s” in the end, then only -t is added:
dwaas (silly) → dwaast
fris (fresh) → frist


All superlative forms  add -e when they are in front of a noun:
Dit is de mooiste plaats van de stad.
This is the loveliest place of the city.

Zij koopt de duurste kleren.
Se buys the most expensive clothes.

We hebben het grootste huis.
We have the biggest house.


Superlatives add -e when used independently with the definite article:
Ze is de oudste van de drie.
She is the elder of the three.


Noun + verb + het + superlative:
Mijn vriend werkt het hardst(e).
My vriend work hardest.

Notice: Superlative gets an -e in the spoken language


Irregular superlatives:

(good) goed → beter → best
(much) veel → meer → mest
(little)  weinig → minder → minst
(…) graag → liever → liefst